1.9.2016 / Gösterim Sayısı : 1065

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin ve Ortaklarının Muaccel Hale Gelen Borçların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Genelge No : 2016/1

Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 11 'nci maddesinin (11) numaralı fıkrası aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanacaktır.

6736 sayılı Kanunun 11. Maddesi ve ortak hükümleri " Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 30/6/2016 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hale gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Bakanlıkça bu Kanunun yayımlandığı tarihte kredilere uygulanan sözleşme faiz oranı olan yıllık %3 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunularak ilk taksit 2016 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden ferlilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlere uygun ödeme yapıldığı takdirde Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.

Bu Kanun değişikliğine göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu fıkra hükümlerine göre izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır.

Bu fıkraya göre ödenmesi gereken taksitlerden; gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi, ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Son taksitin vadesinde ödenmesi zorunludur.


Bilgi İçin aşağıdaki linki tıklayınızGenelge-No-2016_1​

http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Duyuru/302/Muaccel-Borclarin-Yeniden-Yapilandrilmasi-Genelge-No-2016_1


''