9.6.2017 / Gösterim Sayısı : 656

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin ve Ortakların Muaccel Hale Gelen Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2017 Genelgesi

Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak on yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanacaktır.

7020 sayılı Kanunun 4. Maddesi ve ortak hükümleri " Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31/03/2017 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla muaccel hale gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımı tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinde kredilere uygulanan sözleşme faiz oranı olan yıllık %3 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililer; 31/07/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları Tarım İl Müdürlüklerine müracaat ederek,) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2018 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam on eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer'ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlere uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.

Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

 Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksit) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Bu Kanun hükümleri; 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 Kanun, 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmaz."

6736 sayılı Kanunun 11'nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "on" olarak değiştirilmiştir.         

Bu genelge http://www.tarim.gov.tr/TRGM/   duyurular kısmında yer alacaktır.                                                                                          


''